De Bouwmeester Scan is een tool die lokale besturen in staat stelt voor het grondgebied van hun gemeente een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op de ontwikkeling van een concrete agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen voor de transitie naar een duurzame leefomgeving. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder naar de link tussen het ruimtegebruik en de uitdagingen in het kader van de huidige klimaat- en energiecrisis. 

De scan voorziet een gemeente van een diagnose rond de thema’s bebouwde ruimte, open ruimte, mobiliteit en duurzaamheid. Vervolgens wordt een langetermijnsvisie geformuleerd aan de hand van integrale ambities en strategische projecten, die de gemeente helpen om over te schakelen naar een duurzamer ruimtelijk gebruik.

Lees de volledige scan van Ronse op de website van de Vlaams Bouwmeester: https://www.vlaamsbouwmeester.be

“Ronse is geëvolueerd van een vitale industriestad naar een stad in de luwte, nauwelijks bereikbaar. Tot op vandaag zijn haar landschappelijke kwaliteiten onmiskenbaar.”

 

Voor Ronse formuleerden we drie ambities:

1. Het vrijwaren en versterken van de open ruimte. Deze inzet geldt zowel voor de heuvelrug en het Molenbeekdal in het noorden, als voor de groene stadsrand in het zuiden. 

2. We sturen aan op het verbeteren van het bestaande stadsweefsel. We trachten de kwaliteit van een aantal bouwblokken te verbeteren d.m.v. verdichting. 

3. We stellen voor de verschillende aanwezige ruimtelijke fragmenten aan elkaar te tekenen tot een samenhangend stadsdeel. Hiermee zetten we integrale kwalitatieve stadsontwikkeling hoog op de agenda.