De Bouwmeester Scan is een tool die lokale besturen in staat stelt voor het grondgebied van hun gemeente een diagnose te laten opmaken van de ruimtelijke en beleidsmatige sterktes en zwaktes, met het oog op de ontwikkeling van een concrete agenda van projecten en beleidsmatige ingrepen voor de transitie naar een duurzame leefomgeving. De aandacht gaat hierbij in het bijzonder naar de link tussen het ruimtegebruik en de uitdagingen in het kader van de huidige klimaat- en energiecrisis. 

De scan voorziet een gemeente van een diagnose rond de thema’s bebouwde ruimte, open ruimte, mobiliteit en duurzaamheid. Vervolgens wordt een langetermijnsvisie geformuleerd aan de hand van integrale ambities en strategische projecten, die de gemeente helpen om over te schakelen naar een duurzamer ruimtelijk gebruik.

Lees de volledige scan van Sint-Katelijne Waver op de website van de Vlaams Bouwmeester: https://www.vlaamsbouwmeester.be

De open ruimte is van belang om Sint-Katelijne-Waver beleefbaar en veerkrachtig te maken. Het grondgebied is heel erg versnipperd. Ondanks het grote aandeel landelijk gebied is het ontbreken van grote aaneengesloten open ruimte opmerkelijk. De versnippering leidt tot onnodige inname van open ruimte omdat koppelkansen onderbenut blijven (stapelingen van functies en meervoudig ruimtegebruik). Bovendien is de maatschappelijke kost van deze ruimtelijke spreiding hoog (lopende meters weginfra, nutsleidingen, …). Sint-Katelijne-Waver benaderen met een blik vanuit de open ruimte laat toe om de noodzakelijke transitie op gang te krijgen en een verduurzamingslag te maken. De omslag naar een veerkrachtig landschapsfysisch systeem lijkt gezien de voorspellingen vanuit het klimaatscenario zeer urgent voor Sint-Katelijne-Waver. 

Voor Sint-Katelijne Waver formuleerden we vier ambities:

1. Een weerbaar, dienstbaar en kwalitatief landschap als basis, met het fysisch systeem als leidraad; 

2. Herwaardeer de kwaliteit van de dorpskernen;

3. Koppel bouwopgaven aan het verbeteren van de ruimtelijke structuur;

4. Doe aan integrale projectontwikkeling, zoek naar verbanden in de opgaves inzake ruimtelijke en structuurbepalende elementen.